Regulamin świadczenia usług przez TEKOM Technologia Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług („Regulamin”) jest wydany przez Tekom Technologia Spółka  z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Ludwikowska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 0000248875 (“Tekom Technologia”). Tekom Technologia Spółka z o.o. posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 796 270 83 03. Wysokość kapitału zakładowego Tekom Technologia wynosi  250.000 zł, przy czym kapitał zakładowy jest w całości opłacony.
 2. Regulamin wiąże Tekom Technologia i Klienta („Strony”) od dnia jego otrzymania przez Klienta. Wszelkie zmiany treści Regulaminu są ogłaszane z 14-dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Tekom Technologia, przy czym Tekom Technologia dodatkowo zawiadomi Klienta w formie elektronicznej na adres email Klienta wskazany w Umowie ramowej łączącej Strony, załączając treść Regulaminu, bądź wskazując adres internetowy, gdzie zmieniony Regulamin jest dostępny. Strony zgodnie przyjmują, że ogłoszenie w powyższy sposób treści Regulaminu lub zmiany treści Regulaminu jest równoznaczne z możliwością zapoznania się Klienta z treścią danego Regulaminu. Postanowienia zmienione w treści Regulaminu są wiążące dla Stron wraz z upływem terminu wskazanego wyżej, chyba, że Klient wyrazi sprzeciw.
 3. Regulamin stanowi część integralną Umowy ramowej łączącej Strony. W przypadku sprzeczności treści Regulaminu z treścią Umowy ramowej i umów szczegółowych zastosowanie znajduje Umowa Ramowa i umowa szczegółowa.
 4. Szczegółowe warunki zawierania umów szczegółowych określa Umowa ramowa.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 344).

§ 2 Ogólne zasady świadczenia usług podstawowych i dodatkowych Tekom Technologia

 1. Tekom Technologia świadczy usługi dostępu do Systemu MyCar w ramach dwóch pakietów usług: pakietu Basic oraz pakietu Business.
 2. Pakiet Basic umożliwia dostęp do Systemu MyCar przy zastosowaniu aplikacji mobilnej  przy zastosowaniu strony internetowej WWW -stosownie do wyboru Klienta.
 3. Pakiet Business umożliwia dostęp do Systemu MyCar przy zastosowaniu zarówno aplikacji desktop, mobilnej, jak i strony internetowej WWW – stosownie do wyboru Klienta
 4. Warunkiem korzystania z usług jest posiadanie dostępu do komputera lub innego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego z dostępem do internetu, posiadanie adresu e-mail, za pomocą którego Klient może odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej, posiadanie urządzenia umożliwiającego odbieranie wiadomości SMS, w szczególności telefonu komórkowego lub innego urządzenia umożliwiającego odbiór wiadomości SMS zawierającej komunikaty Tekom Technologia niezbędne do prawidłowej instalacji lub korzystania z usługi.
 5. Szczegółowy zakres usług określa Umowa ramowa łącząca Strony. Tekom Technologia świadczy usługi podstawowe oraz powiązane z nimi usługi dodatkowe.
 6. W ramach pakietu Business Klient ma dostęp do wszystkich usług podstawowych oraz usług dodatkowych oferowanych przez Tekom Technologia.
 7. W ramach pakietu Basic Klient ma dostęp do wszystkich usług podstawowych oraz wybranych usług dodatkowych -e-TOLL, SENT-GEO oraz  Roaming -stosownie do uzgodnień między Stronami.
 8. Tekom Technologia udostępnia usługi Klientowi po zawarciu umowy szczegółowej bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zakończenia czynności montażu urządzenia GPS w pojeździe Klienta dokonanym w terminie uzgodnionym z Klientem.
 9. Tekom Technologia świadczy usługi na obszarze objętym zasięgiem działania wskazanego operatora GSM w Polsce oraz w ramach roamingu międzyoperatorskiego. Podstawowym operatorem GSM, z usług którego korzysta Tekom Technologia jest Orange Polska S.A. Strony, przy rozważeniu i uwzględnieniu możliwości technologicznych i technicznych, mogą ustalić korzystanie z usług innego operatora GSM.
 10. Tekom Technologia zastrzega, zaś Klient przyjmuje to do wiadomości, że karta SIM znajdująca się w urządzeniu stanowi wyłączną własność Tekom Technologia i może być używana przez Klienta tylko dla celów realizacji niniejszej umowy ramowej i świadczenia usług przez Tekom Technologia. Klient nie jest uprawniony do korzystania z karty SIM zainstalowanej w urządzeniu GPS firmy Tekom Technologia do żadnych innych celów. Ewentualne wymontowanie karty SIM z urządzenia GPS firmy Tekom Technologia może być dokonane wyłącznie przez Tekom Technologia.
 11. Tekom Technologia zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystanie z usług podstawowych i dodatkowych, przy czym w takim wypadku Klient każdorazowo będzie poinformowany o terminach prac i przewidywanym czasie ich trwania.

§ 3 Usługa podstawowa transmisji danych on-line

 1. Usługa podstawowa transmisji danych on-line wykonywana przy wykorzystaniu protokołu GPRS oraz urządzenia GPS firmy Tekom Technologia zainstalowanego w pojeździe Klienta.
 2. Stosownie do wyboru Klienta – Tekom Technologia umożliwia przeniesienie na Klienta prawa własności urządzenia GPS, ewentualnie umożliwia korzystanie z urządzenia GPS będącego własnością Tekom Technologia na zasadzie dzierżawy przez czas obowiązywania umowy szczegółowej.
 3. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia GPS obciąża Klienta od dnia zainstalowania tego urządzenia przez Tekom Technologia w pojeździe Klienta. W razie utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia GPS, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie Tekom Technologia w terminie 7 dni od wystąpienia zdarzenia. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia GPS Tekom Technologia zapewni Klientowi sprzedaż lub dzierżawę nowego urządzenia GPS – stosownie do treści łączącej Strony umowy szczegółowej – oraz zainstaluje ponownie urządzenie w pojeździe Klienta w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia. Klient zobowiązany jest do udostępnienia pojazdu w celu instalacji nowego urządzenia GPS w powyższym terminie.
 4. Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie urządzenia GPS nie zwalnia Klienta od obowiązku uiszczenia opłat za świadczone usługi.

§ 4 Usługa podstawowa korzystania z Systemu MyCar w celu analizy danych

 1. Usługa podstawowa korzystania z Systemu MyCar w celu analizy danych zarejestrowanych w systemie jest udostępniana Klientowi na zasadzie licencji oprogramowania.
 2. W razie rozpoczęcia świadczenia tej usługi podstawowej Tekom Technologia udzieli Kupującemu niewyłącznej, nieprzenaszalnej licencji uprawniającej do korzystania z Systemu MyCar w zakresie jego funkcjonalności dla nieograniczonej liczby użytkowników upoważnionych przez Klienta. Uprawnienia i obowiązki wynikające z licencji nie mogą być przeniesione na inne osoby trzecie. Licencja nie obejmuje uprawnienia i nie uprawnia Klienta do modyfikacji oprogramowania bez względu na zakres tejże modyfikacji, ani też do wykorzystywania Systemu MyCar w innym celu, niż uzgodniony między Stronami w umowie. Licencja nie uprawnia Klienta do rozpowszechniania oprogramowania przez Klienta, w tym w ramach umów najmu, użyczenia i im pokrewnych, ani do dalszego sublicencjonowania przedmiotu licencji, ani do przenoszenia prawa do części lub całości oprogramowania, ani do sporządzania kopii oprogramowania. Kodu źródłowego Systemu MyCar pozostaje w całości w ręku Tekom Technologia jako właściciela Systemu MyCar. Prawo korzystania z Systemu MyCar wygasa z dniem rozwiązania Umowy ramowej. W razie naruszenia zasad udzielenia licencji, Tekom Technologia jest uprawniony do żądania od Klienta zaniechania dalszego naruszania licencji, żądania usunięcia skutków zaistniałego naruszenia licencji, bądź dochodzenia naprawienia szkody powstałej na skutek naruszenia licencji.

§ 5 Usługa dodatkowa e-TOLL

 1. Usługa dodatkowa świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do Modułu E-TOLL (zwana dalej „Usługą dodatkową e-Toll”) jest usługą opcjonalną i dodatkową.
 2. Usługa dodatkowa e-TOLL polega na wysyłaniu danych lokalizacyjnych modułów GPS do Krajowej Administracji Skarbowej w celu realizacji poboru opłat za usługi po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
 3. Usługa dodatkowa e-TOLL jest udostępniana Klientowi pod warunkiem prawidłowego uruchomienia przez Klienta usług świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Internetowego Konta KLienta (IKK) oraz Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 4. W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi dodatkowej e-TOLL Klient zobowiązany jest do:
  1. przesłania listy pojazdów Klienta do rejestracji przez Tekom Technologia. Lista powinna zawierać: markę, model i numer rejestracyjny pojazdu;
  2. zachowania listy zarejestrowanych pojazdów przekazanej przez Tekom Technologia. Lista powinna zawierać markę, model, numer rejestracyjny pojazdu, numer biznesowy, PIN urządzenia;
  3. aktywowania zapasowych lokalizatorów GPS tj. urządzeń, na których Klient zainstaluje aplikację mobilną e-TOLL PL, zgodnie z wytycznymi na portalu https://puesc.gov.pl;
  4. podania w procesie rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL numeru biznesowego i numeru PIN urządzenia oraz dodatkowego lokalizatora mobilnego (telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów e-TOLL PL) oraz adresu e-mail przewoźnika (Klienta);
  5. użytkowania aplikacji mobilnej e-TOLL PL jako zapasowego lokalizatora GPS zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej https://etoll.gov.pl/ciezarowe/system-e-toll/urz%C4%85dzenia/aplikacja-e-toll-pl/;
  6. bieżącego weryfikowania poprawności działania usługi świadczonych przez Tekom Technologia;
  7. zgłaszania bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości do Tekom Technologia;
  8. postępowania zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Finansów w przypadku awarii modułu e-TOLL;
  9. zapewnienia właściwego stanu technicznego i poprawnego działania lokalizatorów GPS, kart SIM zainstalowanych w lokalizatorach GPS, dostępu do serwera wraz oprogramowaniem koniecznym do realizacji usługi oraz łączami internetowymi, jeżeli Klient korzysta z własnego serwera, przy czym na podstawie wyraźnych uzgodnień umownych między Stronami Tekom Technologia może być podmiotem obowiązanym do utrzymywania poprawności działania powyższych urządzeń lub systemów;
  10. obligatoryjnego niezwłocznego poinformowania Tekom Technologia o zmianie danych podanych we wniosku o przesłanie oferty.
 1. Tekom Technologia zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi dodatkowej e-TOLL po zawarciu umowy szczegółowej, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Klienta o spełnieniu wszystkich obligatoryjnych warunków świadczenia usługi dodatkowej wskazanych wyżej. Tekom Technologia przekaże Klientowi numer biznesowy e-TOLL oraz kod PIN dla danego pojazdu w ciągu 5 dni od zamówienia usługi dodatkowej e-TOLL przez Klienta, drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu Klienta. Tekom Technologia wskazuje, że numer biznesowy e-TOLL oraz kod PIN przypisany jest do danego pojazdu w aplikacji MyCar i nie ma możliwości korzystania z przypisanego numeru biznesowego e-TOLL oraz kodu PIN w innym pojeździe bez zgody Tekom Technologia. Tekom Technologia udostępnia Klientowi wgląd do numeru biznesowego e-TOLL oraz kodu PIN każdego pojazdu w aplikacji MyCar. Ewentualne przełożenie urządzenia GPS z przypisanym numerem biznesowym e-TOLL oraz kodem PIN jest możliwe po ponownej rejestracji pojazdu w systemie e-TOLL oraz nadaniu nowego numeru biznesowego e-TOLL -w takim wypadku numer biznesowy e-TOLL jest nadawany i przekazywany przez Tekom Technologia na zasadach wskazanych powyżej, zaś na Kliencie ciążą obowiązki rejestracyjne wskazane w § 5 ust 3 i 4 powyżej.
 2. W przypadku usługi dodatkowej e-TOLL Klient obciążany jest opłatami w pełnej wysokości w razie wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi lub braku możliwości ich należytego świadczenia, spowodowanych niespełnianiem przez Klienta warunków świadczenia usługi określonych wyżej, bądź z przyczyn niezależnych od Tekom Technologia.
 3. Klient jest zobowiązany do bieżącego monitorowania salda e-TOLL w aplikacji MyCar i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości. Spółka Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z wyświetleniem prawidłowej wysokości salda e-TOLL w aplikacji MyCar.
 4. Tekom Technologia może odmówić Klientowi świadczenia usługi dodatkowej e-TOLL, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

§ 6 Usługa dodatkowa SENT-GEO

 1. Usługa świadczenia drogą elektroniczną usługi transmisji danych do Modułu SENT-GEO (zwana dalej „Usługą dodatkową SENT-GEO”) jest usługą dodatkową i opcjonalną.
 2. Usługa dodatkowa SENT-GEO polega na przekazywaniu danych lokalizacyjnych modułów GPS w trakcie wykonywania czynności przewozu towarów wrażliwych w ramach systemu SENT-GEO -systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów wrażliwych realizowany przez Krajową Administrację Skarbową. 
 3. Usługa dodatkowa SENT-GEO jest udostępniana Klientowi pod warunkiem prawidłowego uruchomienia przez Klienta usług świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) w ramach Modułu SENT oraz Modułu SENT-GEO oraz przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej SENT-GEO.
 4. W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi dodatkowej SENT-GEO Klient zobowiązany jest do:
 5. aktywowania zapasowych lokalizatorów GPS tj. urządzeń, na których Klient zainstaluje aplikację mobilną SENT-GEO, zgodnie z wytycznymi na portalu https://puesc.gov.pl
 6. podania w zgłoszeniu przewozu numeru biznesowego lokalizatora GPS i dodatkowego zapasowego lokalizatora mobilnego (telefonu, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna Ministerstwa Finansów SENT-GEO) oraz adresu e-mail przewoźnika (Klienta);
 7. użytkowania aplikacji mobilnej SENT-GEO jako zapasowego lokalizatora GPS zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej https://puesc.gov.pl;
 8. bieżącego weryfikowania poprawności działania usługi świadczonej przez Tekom Technologia;
 9. zgłaszania bez zbędnej zwłoki wszelkich nieprawidłowości do Tekom Technologia;
 10. postępowania zgodnie z procedurą określoną przez Ministerstwo Finansów w przypadku awarii modułu SENT-GEO;
 11. zapewnienia właściwego stanu technicznego i poprawnego działania lokalizatorów GPS, kart SIM zainstalowanych w lokalizatorach GPS, dostępu do serwera wraz oprogramowaniem koniecznym do realizacji usługi oraz łączami internetowymi, jeżeli Klient korzysta z własnego serwera, przy czym na podstawie wyraźnych uzgodnień umownych między Stronami Tekom Technologia może być podmiotem obowiązanym do utrzymywania poprawności działania powyższych urządzeń lub systemów;
 12. obligatoryjnego niezwłocznego poinformowania Tekom Technologia o zmianie danych podanych we wniosku o przesłanie oferty.
 1. Tekom Technologia zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usługi dodatkowej SENT-GEO po zawarciu umowy szczegółowej, w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawiadomienia go przez Klienta o spełnieniu wszystkich obligatoryjnych warunków świadczenia usługi dodatkowej wskazanych wyżej. Tekom Technologia przekaże Klientowi numer biznesowy SENT-GEO oraz kod PIN dla danego pojazdu w ciągu 5 dni od zamówienia usługi dodatkowej SENT-GEO przez Klienta, drogą mailową na adres wskazany w zamówieniu Klienta. Tekom Technologia wskazuje, że numer biznesowy SENT-GEO oraz kod PIN przypisany jest do danego pojazdu w aplikacji MyCar i nie ma możliwości korzystania z przypisanego numeru biznesowego SENT-GEO oraz kodu PIN w innym pojeździe bez zgody Tekom Technologia. Tekom Technologia udostępnia Klientowi wgląd do numeru biznesowego SENT-GEO oraz kodu PIN każdego pojazdu w aplikacji MyCar. Ewentualne przełożenie urządzenia GPS z przypisanym numerem biznesowym SENT-GEO oraz kodem PIN jest możliwe po ponownej rejestracji pojazdu w systemie SENT-GEO oraz nadaniu nowego numeru biznesowego SENT-GEO -w takim wypadku numer biznesowy SENT-GEO jest nadawany i przekazywany przez Tekom Technologia na zasadach wskazanych powyżej, zaś na Kliencie ciążą obowiązki rejestracyjne wskazane w § 6 ust 3 i 4 powyżej.
 2. W przypadku usługi dodatkowej SENT-GEO Klient obciążany jest opłatami w pełnej wysokości w razie wystąpienia przerwy w świadczeniu usługi lub braku możliwości ich należytego świadczenia, spowodowanych niespełnianiem przez Klienta warunków świadczenia usługi określonych wyżej, bądź z przyczyn niezależnych od Tekom Technologia.
 3. Tekom Technologia może odmówić Klientowi świadczenia usługi dodatkowej SENT-GEO, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

§ 7 Usługa dodatkowa pomiaru paliwa

 1. Usługa pomiaru paliwa jest usługą dodatkową i opcjonalną.
 2. System MyCar umożliwia monitorowanie poziomu paliwa za pomocą kilku metod: podpięcia się pod komputer pokładowy pojazdu (magistrale CAN), zamontowania urządzenia w postaci sondy paliwa w zbiorniku paliwowym pojazdu lub podpięciu się pod sygnał fabrycznego pływaka paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwowym pojazdu.
 3. Wybór metody monitorowania poziomu paliwa w ramach usługi pomiaru paliwa jest uzgadniany między Stronami.
 4. W przypadku podpięcia się pod komputer pokładowy (magistrale CAN) dostępność danych o poziomie paliwa oraz zużycia paliwa jest uzależniona od marki i modelu pojazdu oraz rozwiązań technologicznych przyjętych przez producenta pojazdu, a w szczególności dostępności tych danych w komputerze pokładowym pojazdu. Klient przyjmuje i rozumie, że pomimo podłączenia się pod komputer pokładowy CAN dane odnośnie poziomu paliwa lub zużycia paliwa mogą nie być dostępne, co jest niezależne od Tekom Technologia.
 5. Warunkiem technicznym wykonania czynności montażu sondy paliwa w zbiorniku paliwowym pojazdu lub podpięcia się pod sygnał fabrycznego pływaka paliwa w zbiorniku paliwowym pojazdu jest spełnienie minimalnych rozmiarów zbiornika paliwa -dla prawidłowego pomiaru paliwa zbiornik paliwa powinien mieć minimum 30 cm wysokości oraz posiadać regularny kształt. W niestandardowych przypadkach Tekom Technologia zapewnia odpłatną wizję lokalną celem zweryfikowania możliwości zamontowania sondy paliwa.
 6. W przypadku montażu sondy paliwa w zbiorniku paliwowym pojazdu lub podpięcia się pod sygnał fabrycznego pływaka paliwa w zbiorniku paliwowym pojazdu w celu uzyskania informacji o poziomie paliwa, Klient jest zobowiązany do udostępnienia pojazdu lub maszyny z opróżnionym zbiornikiem paliwa oraz zapewnienia niezbędnej ilości paliwa umożliwiającej zatankowanie zbiornika paliwa do pełna -w celu kalibracji sondy paliwa lub pływaka fabrycznego.
 7. Jeżeli podczas montażu sondy w zbiorniku paliwa zajdzie konieczność demontażu zbiornika paliwa, wykonanie czynności zarówno demontażu, jak i ponownego montażu zbiornika leży po stronie Klienta.
 8. W przypadku podpięcia się pod komputer pokładowy CAN dokładność poziomu paliwa jest zależna od wprowadzonej pojemności zbiornika paliwa w systemie MyCar. Użytkownik w przypadku wystąpienia rozbieżności powinien zweryfikować faktyczną pojemność zbiornika dla danego pojazdu i przekazać tą informacje do Biura Obsługi Klienta Tekom.
 9. Dokładność wykrywania tankowań dla podpięcia się pod komputer pokładowy (magistrale CAN) jest zależna od spełnienia standardów tankowania tj. wyłączenia zapłonu w trakcie tankowania, zaś po zakończeniu czynności tankowania i uruchomienia pojazdu -odczekania około jednej minuty czasu przed wprowadzeniem pojazdu w ruch celem ustabilizowania poziomu paliwa w zbiorniku. 

§ 8 Usługa dodatkowa tachografu

 1. Usługa tachografu jest usługą dodatkową i opcjonalną.
 2. System MyCar umożliwia odczyt zdalny tachografu cyfrowego pod warunkiem spełnienia minimalnych wymogów technicznych:
 1. W celu zdalnego odczytu plików DDD kierowcy i pamięci pojazdu -tachograf powinien być w wersji cyfrowej;
 2. System MyCar obsługuje tylko tachografy cyfrowe firm VDO/SIEMENS od wersji 1.4 wzwyż oraz Stoneridge od wersji 7.1 wzwyż;
 3. W celu potwierdzenia możliwości zdalnego odczytu z tachografu cyfrowego klient powinien przed czynnością montażu urządzenia GPS przesłać numer seryjny tachografu cyfrowego tzw. PART NUMBER do Biura Obsługi Klienta Tekom Technologia (numer seryjny urządzenia znajduje się na kieszonce tachografu), w celu weryfikacji możliwości zdalnego odczytu.
 4. Tachograf cyfrowy powinien posiadać odblokowaną funkcję zdalnego odczytu w swoich ustawieniach technicznych. W przypadku, gdy funkcja zdalnego odczytu jest zablokowana -odblokowanie funkcji musi być wykonane przez serwis zewnętrzny posiadający uprawnienia do obsługi tachografów. Zlecenie odblokowania tachografu cyfrowego Klient składa odpowiedniemu serwisowi zewnętrznemu na swój koszt.
 1. W przypadku wyboru przez Klienta usługi dodatkowej tachografu -po zakończeniu czynności montażu urządzenia GPS w pojeździe Tekom Technologia przesyła Klientowi maila z instrukcją uruchomienia usługi zdalnego odczytu plików DDD z tachografu cyfrowego (pamięć masowa tachografu i pliki kierowców). W celu umożliwienia prawidłowej realizacji usługi dodatkowej tachografu Klient zobowiązany jest do:
 1. Zastosowania się do treści otrzymanej instrukcji uruchomienia usługi zdalnego odczytu plików DDD z tachografu cyfrowego, w tym przeprowadzenia instalacji wskazanej tamże;
 2. Przekazania do Biura Obsługi Klienta Tekom Technologia numeru karty przedsiębiorstwa odczytanego po przeprowadzeniu instalacji;
 3. Dodania listy pojazdów w aplikacji MyCar w zakładce tachograf –zgodnie z treścią przesłanej instrukcji;
 4. Dodania listy kierowców i ich numerów kart w kartotece pracowników oraz w zakładce tachograf –zgodnie z treścią przesłanej instrukcji;
 5. W przypadku nowych pojazdów i zatrudnienia nowych pracowników Klient zobowiązany jest powtórzyć czynności wskazane w pkt c i pkt d powyżej;
 6. W celu poprawnego odczytu plików DDD klient musi mieć na stałe podłączony czytnik z kartą przedsiębiorstwa do komputera, na którym jest zainstalowana usługa dodatkowa tachografu.

§ 9 Usługa dodatkowa Roamingu

 1. Usługa Roamingu jest usługą dodatkową i opcjonalną.
 2. System MyCar umożliwia przy zastosowaniu usługi dodatkowej roamingu dostęp do danych online rejestrowanych przez urządzenie GPS działające w Systemie MyCar zamontowane w pojeździe Klienta, jak i analizę danych -jeżeli pojazd znajduje się poza granicami Polski.
 3. Usługa dodatkowa roamingu jest realizowana na terenie Unii Europejskiej oraz na terenie państw, które mają podpisaną umowę z siecią Orange w ramach roamingu miedzyoperatorskiego.
 4. Działanie usługi dodatkowej roamingu jest uzależnione od działania infrastruktury technicznej sieci GSM.

§ 10 Zakres odpowiedzialności. Gwarancja i rękojmia

 1. Tekom Technologia świadczy usługi podstawowe i dodatkowe przy użyciu urządzeń GPS Tekom Technologia oraz oprogramowania Tekom Technologia udostępnianych Klientowi w stanie przydatnym do normalnego użytku („Produkt”). Produkt jest przekazywany Klientowi w stanie takim, jak jest („as it is”), jakkolwiek przy jego wykonaniu Tekom Technologia dochował należytej staranności uwzględniającej zawodowy charakter działalności i dołożył starań w celu zapewnienia prawidłowości jego funkcjonowania.
 2. Tekom Technologia dopełni starań, aby usługi były świadczone bezawaryjne, w sposób ciągły, przez cały czas trwania umowy łączącej Strony. Tekom Technologia nie ponosi jednak odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wynikające z przyczyn innych niż leżących wyłącznie po stronie Tekom Technologia. W szczególności Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe lub jest utrudnione z powodu wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza kontrolą Tekom Technologia, przerwy w świadczeniu usług mającej źródło w infrastrukturze technicznej operatorów telefonii komórkowej, bądź też przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych utrudniającej lub uniemożliwiającej świadczenie usług przez Tekom Technologia, awarii urządzenia GPS wywołanej niesprawnością lub wadami instalacji elektrycznej pojazdu, w którym zainstalowano urządzenie GPS Tekom Technologia, nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Tekom Technologia, a także wad sprzętu, przy użyciu którego używa się Produktu lub oprogramowania narzędziowego. Ponadto odpowiedzialność Tekom Technologia nie obejmuje utraconych korzyści przez Klienta lub osoby trzecie, w tym także utraty przychodu, biznesu, relacji biznesowych lub opinii. Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód poniesionych przez Klienta lub osoby trzecie w związku z utratą danych lub utratą integralności danych. Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad wynikających z przyczyn nie tkwiących wyłącznie w rezultacie pracy, w szczególności wynikających z niewłaściwej obsługi produktu przez Klienta. Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie danych oraz oprogramowania używanego przez Klienta w sieci komputerowej wykorzystywanej przez Klienta, jak również za dostęp osób nieuprawnionych do danych pozyskiwanych dzięki działaniu Produktu. Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności za wady lub awarie Produktu powstałe w wyniku zdarzeń losowych, siły wyższej oraz innych podobnych okoliczności, za które Tekom Technologia nie odpowiada. Ponadto Tekom Technologia nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wywołane niewłaściwym użytkowaniem Produktu przez użytkowników Klienta, brak dokonania aktualizacji oprogramowania przez Klienta, otrzymanie niewłaściwych wyników wskutek wprowadzenia błędnych danych źródłowych, zawartość informacyjną danych źródłowych, sytuacje wywołane dokonaniem przez podmioty trzecie inne niż Tekom Technologia zmian w konfiguracji Produktu, działanie wirusa komputerowego, a także niewłaściwe działanie środowiska pracy systemu Produktu oraz baz danych Kupującego.
 3. Z zastrzeżeniem zakresu odpowiedzialności wskazanych w pkt. 2 powyżej Tekom Technologia udziela Klientowi gwarancji na Produkt i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych Produktu, w tym awarii Produktu, jeżeli wady te ujawnią się w czasie obowiązywania gwarancji oraz powstały w skutek przyczyn tkwiących w dostarczonym Produkcie, w ramach danych jego komponentów. Tekom Technologia zapewnia prawidłowe działanie Produktu. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie nieprawidłowości produktu zgodnie opisem oprogramowania sporządzonym przez Tekom Technologia.
 4. Gwarancja jest udzielana Klientowi na okres 24 miesięcy od dnia następującego po dniu uruchomienia usługi podstawowej. Gwarancją objęte są komponenty Produktu, każdy z osobna. Termin gwarancji biegnie dla każdego modułu komponentu Produktu z osobna, co oznacza, że ewentualna naprawa danego modułu komponentu powoduje wydłużenie terminu gwarancji tylko dla tego modułu o okres naprawy dokonywanej przez Klienta. Ujawnienie się wady lub awarii modułu komponentu Produktu nie ma wpływu na bieg gwarancji i upływ gwarancji dla innych modułów komponentu lub innych komponentów Produktu. 
 5. Klient w razie ujawnienia wady, w tym awarii Produktu, winien niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od wykrycia wady, w tym awarii Produktu, powiadomić o tym Tekom Technologia.
 6. Gwarancja wygasa w razie:
 7. dokonania w Produkcie przeróbek lub modyfikacji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Tekom Technologia;
 8. dokonania usunięcia wady lub awarii Produktu przez osobę inną niż Tekom Technologia lub osoby działające w jego imieniu, chyba że Tekom Technologia wyraził na to uprzednią pisemną zgodę;
 9. używania Produktu niezgodnie z jej przeznaczeniem lub też niezgodnie z instrukcją obsługi Produktu;
 10. stosowania przy używaniu Produktu oprogramowania lub sprzętu nieautoryzowanego przez Tekom Technologia lub niewskazanych wyraźnie w instrukcji obsługi Produktu;
 11. braku należytej dbałości o stan oprogramowania lub niestosowanie zalecanego przez Tekom Technologia oprogramowania antywirusowego.
 1. Wraz z udzieleniem gwarancji Strony wyłączają rękojmię.
 2. Po upływie terminu gwarancji, Tekom Technologia świadczy usługi odpłatnego serwisu pogwarancyjnego.
 3. Klient zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania oprogramowania w przypadku pojawienia się komunikatu o dostępności nowej wersji oprogramowania. 

§ 11 Wynagrodzenie za usługi Tekom Technologia

 1. Opłaty za usługi świadczone przez Tekom Technologia określa umowa szczegółowa, a w braku ustaleń szczegółowych stosuje się opłaty wskazane w cenniku usług Tekom Technologia. Wszelkie opłaty należne z tytułu świadczonych usług mają charakter jawny  i będą stosowane jedynie po uprzednim powiadomieniu Klienta. Tekom Technologia będzie powiadamiał Klienta o wszelkich zmianach w cenniku usług Tekom Technologia przed ich wprowadzeniem w życie.
 2. Opłaty za usługi są naliczane za każdy okres rozliczeniowy, który określa umowa szczegółowa, a w braku ustaleń szczegółowych okres rozliczeniowy trwa od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Opłaty z usługi płatne są na podstawie faktury VAT wystawianej przez Tekom Technologia w terminie 7 dni po upływie danego okresu rozliczeniowego. W treści faktury wskazuje się okres rozliczeniowy, którego dotyczy opłata oraz rodzaj usługi, za którą pobierana jest opłata. Faktura VAT dostarczana jest na adres korespondencyjny wskazany w treści Umowy ramowej, w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku otrzymania faktury, Klient zawiadamia o tym niezwłocznie Tekom Technologia. Brak dostarczenia faktury Klientowi nie zwalnia Klienta od obowiązku zapłaty za usługi świadczone na jego rzecz w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z Umową ramową i umowami szczegółowymi.
 3. Klient zobowiązuje się do uregulowania opłat za usługi w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego. Zapłata za usługi następuje przelewem na rachunek Tekom Technologia wskazywany w treści faktur VAT.

§ 12 Reklamacje

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Tekom Technologia, bądź ewentualnych zastrzeżeń do jakości świadczonej usługi Klient może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja może być wniesiona w formie dowolnej, w czasie dowolnym, jednak nie później niż 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego reklamację.
 3. Reklamacja winna zawierać dane identyfikacyjne Klienta, wraz z adresem do doręczeń, adresem e-mail, a także wskazywać przedmiot i zakres reklamacji wraz z uzasadnieniem. 
 4. Reklamację wnosi się na adres korespondencyjny wskazany w Umowie ramowej. Wniesienie reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania opłat za usługi za dany okres rozliczeniowy.
 5. Tekom Technologia dopełni starań, aby reklamacja była rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w 7 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona pisemnie bądź mailem i przesłana na adres korespondencyjny wskazany w Umowie ramowej. W razie uznania reklamacji i przyznania Klientowi świadczenia, kwota świadczenia zostanie zaliczona na poczet kolejnych płatności Klienta.

§ 13 Biuro Obsługi Klienta

 1. Tekom Technologia zapewnia Klientowi możliwość kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Biura Obsługi Klienta dostępne są na stronie internetowej Tekom Technologia.
 3. Strony mają prawo do rejestrowania wszelkich wzajemnych rozmów telefonicznych lub komunikatów elektronicznych przekazywanych w innej uzgodnionej przez Strony formie, a odnoszących się pośrednio bądź bezpośrednio do zawieranych umów i świadczonych usług. Dokonane rejestracje stanowić mogą dowód w razie wszczęcia postępowania dla ustalenia kwestii związanych z poszczególnymi usługami przed organami powołanymi dla rozpoznawania i rozstrzygania wzajemnych sporów.
 4. Wszelkie zgłoszenia niestandardowe są realizowane przez Tekom Technologia odpłatnie za wynagrodzeniem uprzednio uzgodnionym między Stronami.

§ 14 Skutki rozwiązania umowy

 1. Szczegółowe warunki rozwiązywania umów szczegółowych określa Umowa ramowa.
 2. W przypadku korzystania przez Klienta z urządzenia GPS będącego własnością Tekom Technologia na zasadzie dzierżawy – w razie rozwiązania umowy szczegółowej urządzenie GPS podlega zwrotowi przez Klienta w terminie 7 dni od daty rozwiązania umowy szczegółowej, przy czym sposób i miejsce wymontowania urządzenia przez Tekom Technologia Strony uzgodnią osobno.
 3. W przypadku braku zwrotu urządzenia GPS w powyższym terminie, Tekom Technologia jest uprawniony do naliczania opłat za korzystanie z urządzenia GPS za każdy rozpoczęty miesiąc korzystania z urządzenia od dnia upływu terminu do zwrotu urządzenia do dnia zwrotu.
 4. Urządzenie zdemontowane we własnym zakresie przez klienta powinny zostać przesłane na adres spółki wraz z dołączeniem wypowiedzenia w formie pisemnej z listą pojazdów i numerami urządzeń, z których klient chciałby zrezygnować.

§ 15 Oświadczenia Klienta

1. Klient oświadcza, że w dacie zawarcia Umowy ramowej, jak i w dacie każdej umowy szczegółowej:

 1. Klient istnieje i funkcjonuje zgodnie z prawem, jest w dobrej kondycji finansowej;
 2. W stosunku do Klienta nie występują żadne zdarzenia faktyczne lub prawne stwarzające ryzyko postawienia Klienta w stan upadłości, bądź likwidacji;
 3. Klient jest prawnie zdolny i uprawniony do wykonywania zobowiązań wynikających z umów szczegółowych;
 4. Świadczenie usług i wykonywanie zobowiązań wynikających z umów szczegółowych nie narusza i nie stoi w sprzeczności z żadnymi przepisami prawa, postanowieniami dokumentów założycielskich, decyzjami lub orzeczeniami jakichkolwiek sądów lub organów władzy państwowej dotyczących Klienta lub jakiejkolwiek części jego mienia, ani żadnym umownym ograniczeniem wiążącym lub mającym wpływ na Klienta lub jego majątek;
 5. Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy ramowej oraz umów szczegółowych są ważne, wiążące i wykonalne na warunkach tamże określonych;
 6. Wszelkie informacje przekazywane Tekom Technologia są, na dzień udzielenia informacji, prawdziwe, rzetelne i kompletne pod każdym względem;
 7. Klient działa wyłącznie w imieniu własnym i na swoją rzecz, chyba że co innego zostało wyraźnie ustalone w porozumieniu z Tekom Technologia.
 1. Ustalenie, że jakiekolwiek oświadczenie Klienta jest nieprawdziwe prowadzi do natychmiastowego rozwiązania Umowy ramowej i umów szczegółowych przez Tekom Technologia -stosownie do treści oświadczenia skierowanego do Klienta.
 2. Klient obowiązany jest do korzystania z usług Tekom Technologia w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Tekom Technologia oraz osób trzecich. Niedopuszczalne jest korzystanie z usług Tekom Technologia w sposób powodujący naruszenie prawa lub prowadzący do naruszenia prawa bądź uzyskania korzyści bezprawnych przez Klienta lub osoby trzecie, wykorzystania informacji w celu prowadzącym do naruszenia lub obejścia prawa, jak również niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
  3. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 16 Postanowienia dodatkowe

 1. Jeżeli jakieś postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane za niewykonalne lub prawnie nieważne w całości lub części przez sąd lub kompetentne organy, bądź też będą pozostawać w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowienia te przestają wiązać, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy.
 2. Zasady ochrony danych osobowych określa Umowa ramowa.
 3. Niniejszy Regulamin, Umowa ramowa łącząca Strony, jak również umowy szczegółowe zawarte w jej wykonaniu pozostają wiążące wobec następców prawnych i cesjonariuszy Tekom Technologia i Klienta.
 4. Strony będą podejmowały starania w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a jeśli okaże się to niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Tekom Technologia lub w Gdańsku. Jurysdykcja polskich sądów ma charakter wyłączny.
 5. Tekom Technologia informuje, że urządzenia GPS stosowane przez Tekom Technologia i oferowane Klientom w ramach usług podstawowych działają w technologii 2G. Tekom Technologia na prośbę Klienta, odpłatnie, może zaoferować urządzenia GPS dwuzakresowe działające w technologii 2G+LTE. Aktualny stan prawny pozwala przyjąć, z zastrzeżeniem zmian w stanu prawnego w przyszłości, że technologia 2G będzie stosowana na terenie Polski co najmniej do roku 2030, zaś na terenie Unii Europejskiej do roku 2025, przy czym możliwe będzie używanie urządzeń GPS w technologii 2G również po tym terminie. Stosowanie technologii 2G zależne jest jednak od faktycznego zasięgu sieci oraz działania nadajników sieci komórkowych w przyszłości i zależy od autonomicznej decyzji utrzymywania technologii 2G przez operatorów komórkowych. W przyszłości planowane jest wdrożenie technologii 2G+LTE. Nie istnieją jednak regulacje prawne obejmujące obligatoryjne wdrożenie technologii 2G+LTE, ani też zaprzestanie stosowania technologii 2G. Tekom Technologia jako lider biznesowy w branży podejmie działania w interesie klientów i zaproponuje klientom rozwiązania w zakresie roamingu stosownie do rozwoju technologii oraz oferty operatorów komórkowych.
 6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Regulamin obowiązuje od dnia 04.09.2023 r.