Tekom Technologia Sp. z o.o. – obowiązek informacyjny

Administratorem danych osobowych jest:

Tekom Technologia Sp. z o.o.
z siedzibą w Radomiu, 26-600
ul. Ludwikowska 17
www.tekom.pl

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000248875, NIP 7962708303, REGON 14040359000000.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 ze zm.). Jeśli zechcą Państwo dowiedzieć się więcej, w każdej chwili mogą Państwo przejrzeć naszą Politykę Prywatności.

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”), jako Administrator danych osobowych, informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Pani/Pana dane osobowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tekom Technologia Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Ludwikowska 17, kod pocztowy 26-600, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000248875, NIP 7962708303, REGON 14040359000000(„Administrator”).

II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych-

Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych to:  iod@tekom.pl

WAŻNE !!! WSZYSTKIE PYTANIA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWY NALEŻY KIEROWAĆ NA POWYŻSZY ADRES MAILOWY

III. Cele, podstawa prawna i czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji umowy oraz marketingu bezpośredniego w zakresie działalności prowadzonej przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, f RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych, umowa pomiędzy stronami oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Pani/Pana dane będą przetwarzane w przypadku umowy do 5 lat po zakończeniu umowy, a w przypadku zgody bądź prawnie uzasadnionego interesu do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

IV. Sprzeciw

W związku z przetwarzaniem danych w celu marketingu bezpośredniego Administrator wskazuje, iż w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w takim celu. W przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator nie będzie przetwarzał danych do ww. celu, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Kategorie danych osobowych

W celach wskazanych powyżej Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

imię,
nazwisko,
stanowisko w firmie lub funkcja,
firma,
adres poczty elektronicznej,
NIP,
REGON,
numer telefonu,

a także inne dane, jak: adres strony www.

VI. Źródła pozyskania danych

  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją umowy.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z wyrażoną zgodą.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w związku z marketingiem bezpośrednim gromadzone są przez Administratora z powszechnie dostępnych źródeł, tj. stron internetowych, portali branżowych itp. Dane osobowe mogą też pochodzić od zewnętrznych komercyjnych dostawców baz danych lub zostać pozyskane w kontakcie bezpośrednim z Panem/Panią.

VII. Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z udziałem których Administrator realizuje powyższe cele przetwarzania danych osobowych:

  1. podmiotom współpracującym ze Administratorem w związku ze świadczeniem przez niego usług, tj. podmiotowi obsługującemu infrastrukturę IT systemów informatycznych Administratora, firmy windykacyjne, kancelaria prawna; firmy realizujące montaż i serwis urządzeń.
  2. organom administracji publicznej w ramach posiadanych przez nie uprawnień.
  3. partnerom administratora w ramach obsługi klienta.

VIII. Profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

X. Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

Przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, jest to możliwe, o ile nie narusza to obowiązku Administratora do przechowywania dokumentacji. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, każdy ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.