Polityka prywatności Tekom Technologia Sp. z o.o.

  1. Postanowienia ogólne
  2. Cel i zakres zbierania danych
  3. Podstawa przetwarzania danych
  4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
  5. Pliki „Cookies”
  6. Postanowienia końcowe

WSTĘP

Niniejszy dokument jest zbiorem informacji o warunkach i zasadach procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o zasadach ich pozyskiwania oraz zabezpieczania, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności realizuje obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://tekom.pl jest Tekom Technologia sp. z o.o., ul. Warszawska 31, Wsola, 26-660 Jedlińsk, Kapitał zakładowy 250 000 zł; NIP: 796 270 83 03; Adres rejestrowy: Ludwikowska 17, 26-600 Radom, Spółka wpisana pod numerem KRS 0000248875 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres poczty elektronicznej: tekom@tekom.pl, zwana dalej „Administratorem”.

1.2. Dane osobowe każdej osoby fizycznej odwiedzającej którąkolwiek ze stron internetowych Tekom Technologia i korzystającej z jednej albo kilku usług, czy funkcjonalności opisanych w niniejszym dokumencie (zwanej dalej „Użytkownikiem”) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) (zwaną dalej „Ustawą 1”), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 123) (zwaną dalej „Ustawą 2”) i RODO.

1.3. Administrator zobowiązuje się dokładać szczególnej staranności w celu ochrony interesów Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem z niego z którejkolwiek ze stron internetowych Tekom Technologia, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1.3.1. przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

1.3.2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

1.3.3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

1.3.4. zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych za pomocą środków adekwatnych do rodzaju danych.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Dane osobowe Użytkowników którejkolwiek ze stron internetowych Tekom Technologia, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów zdefiniowanych w odpowiednich klauzulach informacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy formularzu za pośrednictwem którego Użytkownik ujawnia swoje dane.

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

2.2.1. imię i nazwisko,

2.2.2. adres,

2.2.3. adres e-mail,

2.2.4. firma,

2.2.5. numer telefonu,

2.2.6. stanowisko w firmie lub funkcja

2.2.7. NIP

2.2.8. REGON

2.2.9. inne niezbędne do należytego wykonywania usług, w tym świadczeń zdrowotnych przez Administratora,

2.2.10. dane inne niż określone w pkt. 2.2 które zostały podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych Tekom Technologia.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Precyzyjne informacje dla Użytkowników w zakresie podstaw przetwarzania ich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularzy na stronach internetowych Tekom Technologia, informacji odbiorcach danych oraz okresie przechowywania danych zdefiniowane zostały w odpowiednich klauzulach informacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy formularzu, za pośrednictwem którego Użytkownik ujawnia swoje dane.

3.2. W każdym przypadku dotyczącym danych osobowych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl www.uodo.gov.pl Godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00 Infolinia: 606-950-000 – czynna w dni robocze: 10.00 – 13.00

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

4.1. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych.

4.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, przenoszenia danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, w szczególności gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem RODO lub Ustawy 1 albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku żądania przez Użytkownika usunięcia danych osobowych, jest to możliwe, o ile nie narusza to obowiązku Administratora do przechowywania dokumentacji. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1 i 4.2, a także w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: tekom@tekom.pl.

5. PLIKI „COOKIES”

5.1. Strony internetowe Tekom Technologia używają plików „cookies”. Pliki „cookies” są informacjami tekstowymi, które są wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym, z którego korzysta Użytkownik. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownikowi. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Brak zmiany po stronie Użytkownika, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. W każdej chwili Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki „cookies” przechowywane w pamięci komputera lub urządzenia mobilnego. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia „cookies” można znaleźć w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej.

5.2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do:

5.2.1. prawidłowego świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych Tekom Technologia. W plikach „cookies” znajdują się informacje, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania takiej strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji;

5.2.2. dopasowania zawartości stron internetowych Tekom Technologia do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;

5.2.3. przygotowywania statystyk pomagających Administratorowi poznanie preferencji i zachowań Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

5.3. W ramach każdej ze stron internetowych Tekom Technologia stosowane są następujące rodzaje „cookies”:

5.3.1. sesyjne; „cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia danej strony internetowej Tekom Technologia);

5.3.2. stałe; stałe pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

5.3.3. analityczne; „cookies” analityczne umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości danej strony internetowej Tekom Technologia, lepiej zorganizować jego układ. Analityczne „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej Tekom Technologia przez Użytkownika, typie strony, z której Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na danej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

5.4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem którejkolwiek ze stron internetowych Tekom Technologia (zwane dalej „danymi eksploatacyjnymi”):

5.4.1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,

5.4.2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną,

5.4.3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług Administratora świadczonych drogą elektroniczną.

5.5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera lub urządzenia mobilnego poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z której korzysta Użytkownik. W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę, mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać, co może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu na stronach internetowych Tekom Technologia.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną 6.3. Administrator nie wyklucza możliwości wprowadzenia w przyszłości zmian w niniejszym dokumencie w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

6.3.1. zmiana przepisów regulujących zasady przetwarzania danych osobowych lub usług świadczonych drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora lub zmiana interpretacji powyższych przepisów wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

6.3.2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

6.3.3. zmiana lub poszerzenie zakresu usług świadczonych droga elektroniczną przez Administratora.

6.4. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że w stronach internetowych Tekom Technologia umieszczona zostanie informacja o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie pojawiać się z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy zmiany będą odpowiednio wyróżnione.

6.5. Wprowadzane zmiany w Polityce Prywatności nie będą negatywnie wpływały na oferowany przez Administratora najwyższy poziom ochrony danych osobowych.

6.6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/ WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), poniżej podajemy łącze elektroniczne do platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

6.7. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.