rms

RMS
Tekom 1700

System przeznaczony jest do rejestracji, archiwizacji i wizualizacji
parametrów fizycznych, środowiskowych i elektrycznych
w warunkach pomieszczeń „czystych”, produkcyjnych,
magazynowych.Pomiary wykonujemy zgodnie z procedurami
zgodnymi z zaleceniami GMP i GLP.

Zakres wykonywanych pomiarów:

Pomiar
temperatury

Pomiar wilgotności
względnej

Pomiar ciśnienia,
różnicy ciśnienis,
nadciśnień

Pomiar prędkości
przepływu powietrza

w pomieszczeniach czystych

Pomiar ilości cząstek
w pomieszczeniu czystym

Pomiar
stężenia gazów

Tekom wykonuje projekty wykonawcze, powykonawcze,
walidację i kwalifikację urządzeń, w zakresie:

iq

Udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacja, system i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, są zgodne z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta.

oq

Udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacja, systemy i urządzenia, zainstalowane lub zmodyfikowane, funkcjonują w przewidywanych zakresach operacyjnych, zgodnie z wymaganiami wytwórcy produktów leczniczych.

pq

Udokumentowana weryfikacja stwierdzająca, że instalacja, systemy i urządzenia jako całość działają skutecznie i w sposób powtarzalny w odniesieniu do zatwierdzonego procesu i specyfikacji produktu.